Địa chỉ: Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02222210568 hoặc 0336822589
Ngày ban hành:
27/02/2023
Ngày hiệu lực:
27/02/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/03/2023
Ngày hiệu lực:
03/03/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/01/2023
Ngày hiệu lực:
30/01/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/01/2023
Ngày hiệu lực:
13/01/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/01/2023
Ngày hiệu lực:
05/01/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/01/2023
Ngày hiệu lực:
30/01/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/01/2023
Ngày hiệu lực:
18/01/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/01/2023
Ngày hiệu lực:
18/01/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/01/2023
Ngày hiệu lực:
16/01/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/01/2023
Ngày hiệu lực:
12/01/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực