Địa chỉ: Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413651119 hoặc 0976020647
 • Ngô Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cô nuôi
  • Điện thoại:
   0384802262
 • Phan Thị Mây
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0357434584
 • Trần Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973394898
 • Trần Thị Đoán
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0369559835
  • Email:
   tranthidoanc0at2lt@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐ
  • Điện thoại:
   0392165495
  • Email:
   nguyenthibichc0at2lt@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Bé
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CMNT
  • Điện thoại:
   0976208968
  • Email:
   nguyenthibec0at1lt@bacninh.edu.vn