Địa chỉ: Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02222210568 hoặc 0336822589
Ngày ban hành:
20/01/2022
Ngày hiệu lực:
20/01/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/01/2022
Ngày hiệu lực:
10/01/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/01/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/12/2021
Ngày hiệu lực:
27/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/12/2021
Ngày hiệu lực:
27/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/12/2021
Ngày hiệu lực:
22/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/12/2021
Ngày hiệu lực:
20/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/12/2021
Ngày hiệu lực:
17/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/12/2021
Ngày hiệu lực:
16/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/12/2021
Ngày hiệu lực:
13/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/12/2021
Ngày hiệu lực:
13/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực